Ett öppet råd till nya muslimer

I Allahs Den Nåderikes Den Barmhärtiges namn

Av: En syster i Islam

Kära syster eller broder i Islam. Jag vill ge dig några goda råd på din väg genom livet i Islam. Som ny konvertit/revertit har man inte mycket kunskap om Islam och då är det lätt hänt att man blir påverkad av "muslimer" i sin närhet (även av konvertiter) och tror att allt man hör är i enlighet med Islam och att alla är muslimer. Ofta tror man att alla araber är muslimer och att de lever efter Islam, och att alla arabländer styrs enligt islamisk lag, men så är det inte. De allra flesta är bara kulturella muslimer i tron om att de är muslimer bara för att de heter Ahmed, är arab och bara fastar under månaden Ramadan (som enda handling av gudsdyrkan). Detta beror dels på okunskap bland dem själva, men också på deras ovilja att följa Allahs lagar. Det finns också sekter och alltså vilseledda muslimer som är ute på fel väg och som ofta resonerar utifrån sina nafs - egon, egna tolkningar och intressen. Det finns till och med dem som säger att vi bara ska följa Koranen och inte profetens (frid vare med honom) sunnah, men Allah säger i Koranen:

"Den som lyder Sändebudet lyder Allah..."

(Koranen 4:80)

"Och han talar inte av egen drift - nej, (det är) uppenbarelsens ord."

(Koranen 53:3-4)

"I Allahs Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som (med bävan och hopp) ser fram mot (mötet med) Allah och den Yttersta dagen och som ständigt har Allah för ögonen."

(Koranen 33:21)

"Lyd Allah och lyd Sändebudet och var på er vakt! Och om ni vänder om (och går en annan väg) skall ni veta att Vårt Sändebuds enda plikt är att klart framföra det budskap (som han anförtrotts)."

(Koranen 5:92)

"Säg: "Lyd Allah och Sändebudet." Men om de vänder ryggen till (skall de veta att) Allah inte är vän till dem som förnekar sanningen."

(Koranen 3:32)

"Den som lyder Sändebudet lyder Allah; och den som vänder honom ryggen (bör veta att) du inte är sänd att vaka över dem."

(Koranen 4:80)

"Allah skall föra den som lyder Honom och Hans Sändbud till lustgårdar, vattnade av bäckar, där han ska förbli till evig tid detta är den stora, den lysande segern. men den som trotsar Allah och Hans Sändebud och överträder de gränser han (har fastställt) skall föras till Elden och förbli där till evig tid - ett förnedrande straff väntar honom."

(Koranen 4:13-14)

"Säg (Muhammed): "Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig."

(Koranen 3:31)

Allah varnar dem som inte följer Hans ord eller profeten Muhammed frid vare med honom:

"Men den som trotsar Allah och Hans Sändebud och överträder de gränser Han (har fastställt) skall föras till Elden och förbli där till evig tid - ett förnedrande straff väntar honom."

(Koranen 4:14)

Vi beordras i Koranen att följa Allahs lagar och Hans Budbärare (frid vare med honom). Det är viktigt för varje muslim som önskar lyda Allah och Hans Sändebud (frid vare med honom) att sträva framåt och skaffa sig kunskap om religionen. Då är det viktigt att alltid ta reda på/fråga efter källan till det man får lära sig från människor. Antingen skall man kunna hitta källan i Koranen eller i hadith, varifrån de lärda tar sin kunskap. Allahs lagar är till för att följas, det finns ingen deltidsislam. Man kan inte välja och plocka det som passar för en.

"Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Allah och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Allah och hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag."

(Koranen 33:36)

"...De som vill sätta sig emot hans (profetens) befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå (hårda) prövningar (i denna värld) och ett plågsamt sraff väntar dem (i nästa liv)."

(Koranen 24:63)

En muslim är en person som underkastar sig Allahs vilja och handlar efter det. Bönen är den första handlingen av dyrkan man ska lära sig, det är något som skiljer en muslim från en ickemuslim, vare sig man är född muslim eller konvertit/revertit. Bönen är inget man kan välja bort, den är obligatorisk. Den som lämnar bönen har lämnat Islam.

"'Vad förde er till helveteselden?' De skall svara: 'Vi hörde inte till dem som bad…'"

(Koranen 74:42-43)

"Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska (lät sina böner gå förlorade, antingen genom att inte göra dem perfekt eller att inte göra dem på sina rätta tider) och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse (helveteselden). Det gäller inte dem som visar ånger och tror och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem."

(Koranen 19:59-60)

Profeten (frid vare med honom) sa:

"Förbundet mellan dem och oss är bönen. Den som upphör med den blir säkerligen en kafir - otrogen." (Ahmed,Thirmidhi,Nisai,ibn Majah)

"Mellan en man och otro är övergivandet av bönen." (Muslim)

"Inget står mellan en man, kufr - otro och shirk - avgudadyrkan, förutom bönen (den som överger den blir en kafir - otrogen och mushrik - avgudadyrkare)" (Muslim)

Det finns också muslimer som parktiserar Islam olika mycket. Vissa plockar russinen ur kakan och praktiserar det som passar dem. Andra försöker sitt bästa i att följa Allahs lagar. Jag råder dig att ha Koranen och Allahs Budbärare som exempel att följa, inte människor som drivs av sina passioner. Du kommer också stöta på så kallade "lärda" (imamer, sheikher, ulama till och med i moskéer) som vilseleder människor pga deras ringa kunskap eller pga att det tolkar och vinklar Islam som det passar dem eller pga att de eftersträvar att anpassa Islam efter andra värderingar. De kan lägga fram sina "bevis" från Koran och hadith så att en muslim som inte har tillräckligt med kunskap inte kan se hur de vinklat och satt saker i fel sammanhang. Allahs varningar ignoreras:

"Nej, vid din Herre! De är inte (sanna) troende förrän de sätter dig (Muhammed) som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt."

(Koranen 4:65)

"När de troende kallas inför Allah och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, kan inte deras svar bli annat än detta: "Vi har hört (kallelsen) och vi lyder" ; dem skall det gå väl i händer."

(Koranen 24:51-52)

Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa:

"Allah tar inte bort kunskap genom att ta bort den från människornas hjärtan, men tar bort den genom de lärdas död tills när ingen av de lärda finns kvar, och folk tar okunniga personer som sina ledare som när de tillfrågas kommer att ge sin dom utan kunskap. Så dem kommer gå vilse och kommer leda folket vilse." (Bukhari)

"Hela min ummah kommer att gå in i Paradiset förutom dem som vägrar. Dem som var med honom (hans kompanjoner) sa: "Och vilka skall vägra?" Han (frid vare med honom) sa: "Vemhelst som lyder mig kommer att gå in i Paradiset och vemhelst som inte lyder mig kommer att ha vägrat." (Bukhari)

Så jag råder er att alltid kontrollera källan till det ni läser, hör eller får vetskap om. Vad är då en säker källa? Efter Koranen är hadither den mest säkra källan. Hadither är återberättelser av profeten Muhammeds (frid vare med honom) ord, handlingar, godkännanden och attribut. Dessa hadither skall innehålla en kedja av berättare som är pålitliga. Kompanjonerna till profeten Muhammed (frid vare med honom) bevarade haditherna och sedan samlade salaf - (de som kom efter kompanjonerna) dem i böcker som är kända som Sihaah, (Saheehs), Sunan och Musnads. De pålitligaste autentiska hadithsamlingarna är Sahih Bukhari och Sahih Muslim. De fyra Sunans (Ibn Majah, at-Tirmidhi, an-Nasa'i och abu Dawud) är erkända men innehåller både autentiska och ickeautentiska hadither. Vidare rekommenderas Musnad av Imaam Ahmad och Muwatta av Imaam Maalik.


www.konvertitguiden.com